اولين شب فرندفيد شب جمعه بود، اينا بى حكمت كه نيس
فرندفيدِ ثانى البته ‎- Farzaaneh
کلید اسرار :)) ‎- Kevin Miston