اولين شب فرندفيد شب جمعه بود، اينا بى حكمت كه نيس
فرندفيدِ ثانى البته ‎· Farzaaneh
کلید اسرار :)) ‎· Kevin Miston