مث اينا كه از يه مسافرت طولانى با توالت هاى صحرايى برگشتن، احساس راحتى خاصى دارم