يه جعبه شيرينى بذارين دم در، خسته ها دارن برميگردن خونه
شوق زياد خوب نيست خانوم ‎- Farshad
شيرينى وردا، يكى هم واسه نيچه ببر :* خوش اومدى :))) ‎- Farzaaneh