يه جعبه شيرينى بذارين دم در، خسته ها دارن برميگردن خونه
شوق زياد خوب نيست خانوم ‎· Farshad
شيرينى وردا، يكى هم واسه نيچه ببر :* خوش اومدى :))) ‎· Farzaaneh