محدوديت كاراكترو چك كردين؟
۳۵۰ بود تو فرفر، اینجا هم باید همین باشه. ‎· Truman
ممد استخر زدین منم ببر ‎· Farzaaneh