محدوديت كاراكترو چك كردين؟
۳۵۰ بود تو فرفر، اینجا هم باید همین باشه. ‎- Truman
ممد استخر زدین منم ببر ‎- Farzaaneh