ع آواتارم
مبارکه :) ‎- Mamad
ترقوه ها ترقوه ها ‎- Free will
عه اواتار خوشگلت :* ‎- محيا
فدادونم :*** ‎- Farzaaneh