ع آواتارم
مبارکه :) ‎· Mamad
ترقوه ها ترقوه ها ‎· Free will
عه اواتار خوشگلت :* ‎· محيا
فدادونم :*** ‎· Farzaaneh