توییتر انگار در و پیکرش بازه.. رهگذرا از رو آدم رد میشن. سوز میاد.. ولی اینجا چراغی روشنه