خب، اجازه بدين بعنوان اولين غر برينم تو ترافيك همت، باتشكر