سيگار و كار با انواع نرم افزار رابطه مستقيم دارن
چطوری یعنی؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
اينجورى ‎· Farzaaneh
مخصوصن اگه نرم افزارش خیلی سخت باشه ‎· soshyans
اوهوم ‎· Farzaaneh
من الان در اعماق این جزییات غرق شدم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?