سيگار و كار با انواع نرم افزار رابطه مستقيم دارن
چطوری یعنی؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
اينجورى ‎- Farzaaneh
مخصوصن اگه نرم افزارش خیلی سخت باشه ‎- soshyans
اوهوم ‎- Farzaaneh
من الان در اعماق این جزییات غرق شدم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?