از اون موقع كه فرفرو بستن؟ با هركه ميشد، هرچه ميشد امتحان كرديم.. نشد آقا.
با هرکه :))) ‎· نومیا
با من امتحان نکردی جنده کوچولو, بیا کس آریاییت را در اختیارم بگذار ببین چی میشه ‎· hasratbin
حسرت هنوز زنده ست =))))) فاك يو بچ ‎· Farzaaneh