از شدت درد خندم مياد
چه دردی چرا؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
ب دریا فک کن مثلا ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خندم بيشتر ميشه ‎· Farzaaneh
من امروز گريه ميكردم وسطش ميخنديدم به روزگارم ‎· محيا
نميكشم ديگه سخت شده ‎· Farzaaneh
داشتم به اون دختر سربازِ موهويجى كه بكگراندم بود فكر ميكردم، دلم تنگ شده براش ‎· Farzaaneh
هرچند که شما فیلم نمیبینید ‎· رفیع
:) ‎· Farzaaneh