از شدت درد خندم مياد
چه دردی چرا؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
ب دریا فک کن مثلا ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
خندم بيشتر ميشه ‎- Farzaaneh
من امروز گريه ميكردم وسطش ميخنديدم به روزگارم ‎- محيا
نميكشم ديگه سخت شده ‎- Farzaaneh
داشتم به اون دختر سربازِ موهويجى كه بكگراندم بود فكر ميكردم، دلم تنگ شده براش ‎- Farzaaneh
هرچند که شما فیلم نمیبینید ‎- رفیع
:) ‎- Farzaaneh