كدومتون ونكه من بعد از كار تنهايى سيگار نكشم؟
فيو ميكنى؟ جواب بده #هموطن ‎· Farzaaneh
من نیستم وگرنه میومدم با هم مکان گردی ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
هعى ‎· Farzaaneh
من هفت و نیم اینا ونکم، میخوره تایم؟ ‎· javadoo
سيگارم از تو ؟ ‎· Nebraska
نه ديگه تا اون موقع بايد خودمو برسونم به بالشت ‎· Farzaaneh