كدومتون ونكه من بعد از كار تنهايى سيگار نكشم؟
فيو ميكنى؟ جواب بده #هموطن ‎- Farzaaneh
من نیستم وگرنه میومدم با هم مکان گردی ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
هعى ‎- Farzaaneh
من هفت و نیم اینا ونکم، میخوره تایم؟ ‎- javadoo
سيگارم از تو ؟ ‎- Nebraska
نه ديگه تا اون موقع بايد خودمو برسونم به بالشت ‎- Farzaaneh