گولاخم رفته در سه ست پياپى حريف رو مغلوب كنه بياد.. هنوز تموم نشده مثكه
٣-١ زدن راستى ‎· Farzaaneh