انقد سروصدا ايجاد ميكنن عصبى شدم، بابا مث آدميزاد بشينين شامتونو بخورين ديگه.. حالا با اين وض چجورى بخوابم #غر
عه دنبالت مي گشتم ‎· فاجعه
جونم حج خنوم :* ‎· Farzaaneh
هوچي ‎· فاجعه
من ک شام ندارممم :((( ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نون پنير بزن واسه سلامتى خوبه ‎· Farzaaneh
@farzane گشنه تر میشم ک :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چايى شيرينم بزن خا ‎· Farzaaneh
اووووو من از جام پاشم سماور روشن کنم و.... حال داریااا من گشاد الدوله دیلمی تشریف دارم باس خودم خخ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™