انقد سروصدا ايجاد ميكنن عصبى شدم، بابا مث آدميزاد بشينين شامتونو بخورين ديگه.. حالا با اين وض چجورى بخوابم #غر
عه دنبالت مي گشتم ‎- فاجعه
جونم حج خنوم :* ‎- Farzaaneh
هوچي ‎- فاجعه
من ک شام ندارممم :((( ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
نون پنير بزن واسه سلامتى خوبه ‎- Farzaaneh
@farzane گشنه تر میشم ک :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
چايى شيرينم بزن خا ‎- Farzaaneh
اووووو من از جام پاشم سماور روشن کنم و.... حال داریااا من گشاد الدوله دیلمی تشریف دارم باس خودم خخ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™