اسيدسولفورى بدليل دارا بودنِ گوجرد..چههخخ
جریان برق رو بزنیم تو نمک ی چیزایی بدست میاد ، اونم توش (س) داشت یادمه خخ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™