دلم براتون تنگ شده گوگوليا
من دلم برات تنگ شد :دی ‎· Nima Nilian
مرسى كه :)) ‎· Farzaaneh