چقد تند ميگذره، چه زود كهنه ميشه
چقد بی تضمینه ‎- SaeedTheGiraffe ?