چقد تند ميگذره، چه زود كهنه ميشه
چقد بی تضمینه ‎· SaeedTheGiraffe ?