اتاقم بقدری سرد شده که خیلی اصن
تا عصر مث تنور بودا ‎· Farzaaneh