عيدتون مباركه؟
نخیرررم دوسش ندارم ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
مبارک باشه جیگر :* ‎- MaryJuana Bigharar
مباركش كنين بره :)) :* ‎- Farzaaneh