اينايي كه مي تونن خوب و زود گريه كنن قدر بدونن ها. نمي دونن چه نعمتي دارن
حتی من شاعری را می‌شناسم که گفت: «شانه‌هایت را برای گریه کردن دوست دارم». ‎· شاپور