يعني همه لذت فرفر به كامنت بازي ش بوده كه الان دوباره داره تكرار ميشه