يني دقيقا توي يكي از همون روزايي هستم كه از شدت فشار ميخوام كلا سر به بيابون بذارم