آقا من امشب ميخوام يه غذا بپزم اسم ش هست ژولين
:دي ‎· فاطمه