خاطره هان كه آدما رو زنده نگه مي دارن. درست مثل خاطره هايي كه با تك تك آدماي اينجا داريم از دوران فرفر