اين روزا دارم رويي از خودمو مي بينم كه حتي خودمو مي ترسونه . بداخلاق و عنق و منزوي و غيره. از همه مهم تر قسمت و غيره ست
امان از غیره ‎· اویس