سالها تو فرفر از سلام کنندگان صبح بودم. فیدای سلام صبح ارج و قرب داشت. بالای پنجاه تا کامنت میگرفت :))