روزهام با پسرکم میگذره. رفته تو 7 ماه. الانم خوابیده رو شکم و شنا میره برام و آواز میخونه :))