کسی که من و پرتوقع بدونه قطعا مشکل داره از نظر روحی
شروع شد؟ :)))) ‎· رباب
آره دیگه ۲۴ ساعت صبر کردم ‎· Free will