علیرغم میل باطنیم از اینجا خوشم میاد
دقیقا :/ ‎· Homa
:[ ‎· Free will
:)) دقیقا ‎· Free will