اومدن به زور من و از انزوا خارج کردن و قرار شد بریم فسق و فوجور
چقدر این ملت و دوست دارم من ‎· Free will