یه کمد دارم که نزدیک دره. عین این فیلما منتظرم بهم حمله بشه تا هولش بدم جلوی در و از ورود مهاجمین جلوگیری کنم