آواتار و چجوری می شه عوض کرد؟ من از این خوشم نمیاد
باید بری سایت گراواتار ‎- kimyagar
آره دیدم باید برم اول ساین آپ کنم. حالش نیست ‎- Free will