آواتار و چجوری می شه عوض کرد؟ من از این خوشم نمیاد
باید بری سایت گراواتار ‎· kimyagar
آره دیدم باید برم اول ساین آپ کنم. حالش نیست ‎· Free will