شلوار کردی‌مو از تو کمد در بیارم بیام اینجا
اقا انگار خونه خود ادمه :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛