#banasorarsanız ya Allaha teslim olursun ya da nefsine.Allah'a teslim olursan felah bulur,nefsine teslim olursan helak olursun.. .