Tevrat'da ve Musevi Kaynaklarda Hazreti Mehdi (as) : https://t.co/eoYEYOv5 .