Mezheplerin ortadan kalkması itilafların ortadan kalkmasıdır .