Dini korumak namustur. Namus sadece iffeti korumak değildir .