البته تدوین اون گیف رو دستکاری کرده، بعد از این که آیرون من میگه پارتی رو براتون میارم، یوهانسن میگه من نمیفهمم، این کجاش پارتیه؟! خخخ
عطف کنید به توضیح این که کاربران فارسی زبان اومدند … ‎· رفیع