آخه منشنی که نوتیف نیاد،‌ غیر از سرچ، اصولن به چه درد میخوره؟