کجایی؟
دقیقا کجایی؟ ‎- Dr Fo
بیمارستان ‎- ابوهدی
به تو چه ‎- علیرضا