من الان میخوام این طرقه کلهری که پیمان گذاشت رو ریشر کنم، خیلی میخوام، خیلی خیلی.
ای جاااان ‎· Peiman