خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی / در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی