چندلر رو ترجیح میدادم، اما الان راس شدم، احتمالن چند وقت دیگه‌ هم جویی.