نجوا‌ها و گریه‌ها، اما میگن فریاد‌ها و نجواها، اما نجواها …