کم کم دیگه پروداکتیویتیم داره به سمت صفر فرار میکنه.