از خودم میپرسم چرا دارم این آهنگ رو میخونم، بعد برمیگردم به تب‌های قبلی، میبینم مصرع قبلی همین شهر رو به عنوان هدر بلاگ گذاشته بود.