و من مطمئنم که اصلن هدر بلاگ رو ندیدم، از کجا؟ چون مطمئنن رنگش یادم میموند!