ولی برین پیکولو و هانیبال و شاه مخلوع رو بیارین.
چیرا؟ ‎- آیــــه!