مگه مخاطب، روس و ایتالیایی و ترک و ایرانی نیست، پس چرا انگلستانی آخه؟