الان عمان یه پُله که یه طرفش پنج‌تا امریکایی یه طرفش هم ۷ تا ایرانی ایستادن. دوربین هم از سمت ایران تله‌ست.