نامبرده هنوز اصرار دارد که فقط پابلیک!
باشه بمون بر اصرارت ‎- Makhmal